چشم انداز گروه صنعتی البرزگاز

البرزگاز ، در افق 1410 شرکتی پویا و موفق در کسب و کارهاي تأمین فرآوري، حمل و توزیع محصولات و ارائه خدمات فنی و مهندسی در صنایع پایین دستی گاز و پتروشیمی با حضوري اثربخش در بازارهای داخلی و فرا ملی است.​

چشم انداز گروه صنعتی البرزگاز

البرز گاز ، در افق 1410 شرکتی پویا و موفق در کسب و کارهاي تأمین فرآوري، حمل و توزیع محصولات و ارائه خدمات فنی و مهندسی در صنایع پایین دستی گاز و پتروشیمی با حضوري اثربخش در بازارهای داخلی و فرا ملی است.​

امكانات و توانمندي های البرز گاز

اخبار نفت و گاز

اخبار نفت و گاز