گاز حامل پروپلنت (Propellant)

گاز پیشران یا پروپلنت به عنوان تامین کننده نیروى پیشران و عامل فشار و پایش کنترل شده در صنایع آرایشى بهداشتى ، عطر سازى ، صنایع غذایى و دارویى و انواع اسپرى صنعتى که از ترکیب پروپان و بوتان خالص تشکیل شده است.
 
  • محصولات و خدمات

  – تولید محصول پروپلانت با مصارف ارایشى بهداشتى و ظروف بهداشتى غذایى یک بار مصرف پلاستوفوم
  – بازیابى کاتالیست هاى جاذب مولکولى

 

  • مجوزها

– شرکت ملى صنایع پتروشیمى – دفتر صنایع پایین دستى – مجوز ثبت اختراع  سال 1386
– وزارت صنعت معدن و تجارت – پروانه بهره بردارى صنعتى از سال 1386 تاکنون
– سازمان پژوهش هاى صنعتى کشور – گواهى نامه تایید توانمندى فناورانه سال 1395

  • دستاوردها و سوابق عملیاتی

  – دریافت تاییدیه از سازمان پژوهش هاى صنعتى کشور – گواهى نامه تایید توانمندى فناورانه انحصارى 1395 تاکنون
  – دستیابى به بیشترین میزان رضایت از کیفیت در باشگاه مشتریان و شناخته شدن به عنوان تامین کننده برتر توسط شرکت هاى بخش
    خصوصى تولید لوازم ارایشى و بهداشتى و ظروف پلاستوفوم یکبار مصرف

  • شعب فعال

  – کارخانه تولید گاز مایع پروپلانت و شیرین سازى فراورده هاى هیدروکربورى به شکل گازى با ظرفیت تولید دوهزار تن به صورت پیوسته، در منطقه ویژه اقتصادى ازنا – لرستان واقع شده است.

گاز پیشران یا پروپلنت به عنوان تامین کننده نیروى پیشران و عامل فشار و پایش کنترل شده در صنایع آرایشى بهداشتى ، عطر سازى ، صنایع غذایى و دارویى و انواع اسپرى صنعتى که از ترکیب پروپان و بوتان خالص تشکیل شده است.
 
  • محصولات و خدمات

  – تولید محصول پروپلانت با مصارف ارایشى بهداشتى و ظروف بهداشتى غذایى یک بار مصرف پلاستوفوم
  – بازیابى کاتالیست هاى جاذب مولکولى

 

  • مجوزها

– شرکت ملى صنایع پتروشیمى – دفتر صنایع پایین دستى – مجوز ثبت اختراع  سال 1386
– وزارت صنعت معدن و تجارت – پروانه بهره بردارى صنعتى از سال 1386 تاکنون
– سازمان پژوهش هاى صنعتى کشور – گواهى نامه تایید توانمندى فناورانه سال 1395

  • دستاوردها و سوابق عملیاتی

  – دریافت تاییدیه از سازمان پژوهش هاى صنعتى کشور – گواهى نامه تایید توانمندى فناورانه انحصارى 1395 تاکنون
  – دستیابى به بیشترین میزان رضایت از کیفیت در باشگاه مشتریان و شناخته شدن به عنوان تامین کننده برتر توسط شرکت هاى بخش
    خصوصى تولید لوازم ارایشى و بهداشتى و ظروف پلاستوفوم یکبار مصرف

  • شعب فعال

  – کارخانه تولید گاز مایع پروپلانت و شیرین سازى فراورده هاى هیدروکربورى به شکل گازى با ظرفیت تولید دوهزار تن به صورت پیوسته، در منطقه ویژه اقتصادى ازنا – لرستان واقع شده است.