گاز طبیعی فشرده (CNG)

سوخت خودرو ها که از فشرده سازى گاز طبیعى خام ایجاد میشود و نسبت به سایر سوخت هاى فسیلى ، آلودگى کمترى دارد.
 

 

  • محصولات و خدمات

– احداث جایگاه ثابت سوخت گیرى CNG و چندمنظوره
– هوشمند سازی
– مشاوره و تهیه طرح توجیهى احداث جایگاهها
– راهبرى و بهره بردارى از جایگاههاى CNG – تعمیر و نگهدارى جایگاههاى CNG

  • مجوزها

– گواهی کاربرد علامت استاندارد – موسسه ملى استاندارد ایران ‒ از سال 1400
– شرکت ملى پخش فراورده هاى نفتى ایران – مجوز بهره بردارى ‒ از سال 1389 تاکنون

  • دستاوردها و سوابق عملیاتی

– راهبرى و تدوین دستور العمل هاى قانونى جایگاه هاى CNG کشور در مقام ریاست انجمن صنفى CNG از سال 1387 تاکنون
– دریافت تاییدیه IFCO از براى ساخت اولین نازل بومى سوخت گیرى CNG
– بهره بردارى همزمان از 35 جایگاه ثابت CNG در چهار استان پرجمعیت کشور
– راه اندازى نخستین جایگاه LMF موبایلینگ از سال 1380 تاکنون

  • شعب فعال

  – استان تهران : ابن بابویه ‒ سلمان فارسى
  – استان خراسان : پایانه ‒ اندیشه ‒ حافظیه

سوخت خودرو ها که از فشرده سازى گاز طبیعى خام ایجاد میشود و نسبت به سایر سوخت هاى فسیلى ، آلودگى کمترى دارد.
 

 

  • محصولات و خدمات

– احداث جایگاه ثابت سوخت گیرى CNG و چندمنظوره
– هوشمند سازی
– مشاوره و تهیه طرح توجیهى احداث جایگاهها
– راهبرى و بهره بردارى از جایگاههاى CNG – تعمیر و نگهدارى جایگاههاى CNG

  • مجوزها

– گواهی کاربرد علامت استاندارد – موسسه ملى استاندارد ایران ‒ از سال 1400
– شرکت ملى پخش فراورده هاى نفتى ایران – مجوز بهره بردارى ‒ از سال 1389 تاکنون

  • دستاوردها و سوابق عملیاتی

– راهبرى و تدوین دستور العمل هاى قانونى جایگاه هاى CNG کشور در مقام ریاست انجمن صنفى CNG از سال 1387 تاکنون
– دریافت تاییدیه IFCO از براى ساخت اولین نازل بومى سوخت گیرى CNG
– بهره بردارى همزمان از 35 جایگاه ثابت CNG در چهار استان پرجمعیت کشور
– راه اندازى نخستین جایگاه LMF موبایلینگ از سال 1380 تاکنون

  • شعب فعال

  – استان تهران : ابن بابویه ‒ سلمان فارسى
  – استان خراسان : پایانه ‒ اندیشه ‒ حافظیه