حمل و نقل فرآورده‌هاى ویژه گازى

حمل ایمن فرآورده هاى گازى مایع شده که در محفظه هاى بسته تحت فشار در دماى 50- سانتى گراد به حالت مایع هستند.

 
  • محصولات و خدمات

  – حمل گاز مایع از مبدا پالایشگاه هاى سراسر کشور
  – حمل گاز پروپان تولیدى پتروشیمى هاى جنوب کشور
  – حمل گاز امونیاك از مبدا مجتمع هاى پتروشیمى
  – ناوگان حمل برش هاى بوتان (4_C) و پروپلین از مبدا پتروشیمى هاى کشور

 

  • مجوزها

  – وزارت راه و ترابرى
  – شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ایران
  – بازرسان بین المللى S.G.S

  • استانداردها ، دستاوردها و سوابق عملیاتی

 – تامین گاز منطقه شمیرانات در سال هاى 1344 – 1354
 – تامین گاز مایع جزیره کیش از سال 1370 تاکنون
 – تامین آمونیاك پتروشیمى هاى بجنورد و ارومیه براى راه اندازى 1375 – 1377
 – تامین سوخت کارخانجات کاشى سازى یزد سال 1375

 
حمل ایمن فرآورده هاى گازى مایع شده که در محفظه هاى بسته تحت فشار در دماى 50- سانتى گراد به حالت مایع هستند.

 
  • محصولات و خدمات

  – حمل گاز مایع از مبدا پالایشگاه هاى سراسر کشور
  – حمل گاز پروپان تولیدى پتروشیمى هاى جنوب کشور
  – حمل گاز امونیاك از مبدا مجتمع هاى پتروشیمى
  – ناوگان حمل برش هاى بوتان (4_C) و پروپلین از مبدا پتروشیمى هاى کشور

 

  • مجوزها

  – وزارت راه و ترابرى
  – شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ایران
  – بازرسان بین المللى S.G.S

  • استانداردها ، دستاوردها و سوابق عملیاتی

 – تامین گاز منطقه شمیرانات در سال هاى 1344 – 1354
 – تامین گاز مایع جزیره کیش از سال 1370 تاکنون
 – تامین آمونیاك پتروشیمى هاى بجنورد و ارومیه براى راه اندازى 1375 – 1377
 – تامین سوخت کارخانجات کاشى سازى یزد سال 1375