• نام پروژه : تامین آمونیاک پتروشیمی های بجنورد و ارومیه

  • نوع فعالیت : گاز حامل پروپلنت Propellant

  • سال انجام : از سال‌های ۱۳۷۶ – ۱۳۷۷

  • توضیحات :‌ تامین آمونیاک پتروشیمی های بجنورد و ارومیه برای راه اندازى 1375–1377