• نام پروژه : ﻣﺨﺎزن زﯾﺮزﻣﯿﻨﻰ دﻓﻨﻰ

  • نوع فعالیت : گاز حامل پروپلنت Propellant

  • سال انجام : 1396

  • توضیحات :‌ تامین سوخت مرکز تجاری 

برچسب‌ها: البرز گاز / پروژهای گاز مایع / پروژه‌های صنعتی البرز گاز / گاز مایع