• نام پروژه : (LPG) پالایشگاه لاوان

  • نوع فعالیت : پروژه گاز مایع

  • سال انجام : ۱۳۸۷

  • توضیحات :‌ در سال 1387 واحد استحصال و ذخیرهسازى گاز مایع این شرکت که پیش از آن در فلرهاى پالایشگاه سوزانده می‌شد به بهرهبردارى رسید.

برچسب‌ها: البرز گاز / پروژهای گاز مایع / پروژه‌های صنعتی البرز گاز / گاز مایع