افتخارات و تقدیرنامه ها

  • نخستین بهره بردار نمونه جایگاههاى CNG کشور – سازمان بهینه سازى مصرف سوخت کشور (IFCO) از 1379تاکنون
  • اعزام اولین تیم مدیریت پروژه طرح ملى CNG به کمپانى LMF اتریش
  • اعزام اولین تیم مدیریت پروژه طرح ملى CNG به کمپانى LMF اتریش
  • کار آفرین برتر حوزه صنعت و دانشگاه 1388
  • مدیر برتر تحقیق و توسعه – وزارت صنایع و معادن 1388 – 1389 – 1390
  • نشان کارآفرین برتر استان خراسان – 1391
  • محصول برتر “درجشنواره بین المللى تحقیق و توسعه1391”
  • مدیرنمونه سال “وزارت کار و رفاه اجتماعى استان تهران1391”